Dalby Söderskog

Dalby Söderskog är en av Sveriges 29 nationalparker och ligger precis väster om Dalby. Tillsammans med Norreskogen bildas det som kallas Dalby Hage.
Nationalparken bildades 1918, från början på grund av ett misstag. Man trodde att skogen var en rest av en orörd urskog, men i själva verket har området betats länge och var på 1700- och 1800-talen väldigt glest på träd. Hagmarken har sedan vuxit igen och utvecklats fritt till dagens vackra lövskog.
I södra delen finns en parkeringsplats där även bussar kan stanna. Från parkeringen slingrar promenadstråket fram i skogen som är särskilt vacker på våren. Även sommaren bjuder på en fantastisk grönska med ljuvlig fågelsång. Bok dominerar men här finns även ek, klibbal, apel, hästkastanj, lind, lönn och sälg. Almarna har emellertid drabbats av almsjukan och håller på att försvinna. Skogen har hunnit bli gammal och de gamla träden och död ved har skapat livsmiljöer för många vedlevande växt- och djurarter. Fåglar som trivs i området är bland annat stare, större hackspett, spillkråka, gröngöling, härmsångare, näktergal och skogsduva. Bland insekterna märks vedlevander skalbaggar, skogslevande fjärilar och mätare. Här finns även en mängd ovanliga mossor och lavar såsom platt fjädermossa, brun lundlav och olivklotterlav. Nationalparken ligger på en extremt näringsrik kalkrik moränjord och bjuder på en rik växtlighet med bland annat vitsippa, gulsippa, skogsbingel, hålnunneört, Sant Pers nycklar, nästrot, skogsskräppa, skogsknipprot, stinksyska, bergdunört, hässleklocka och skogsstarr.