Dalby fälad no 5

Vill du uppleva hur det såg ut utanför många byar för ungefär 200 år sedan är detta platsen för dig. Dalby fälad no 5 ingår i ett större område av betesmarker mellan Dalby och Torna Hällestad.

Dalbyfäladno5Det är lätt att ta sig hit från Skrylleområdet eller via Hällestadsspåret där Skåneleden går. Det är ett trevligt picknickställe och här finns en rik flora. För den lite mer botaniskt intresserade är det ett utmärkt tillfälle att studera typiska växter för gamla naturbetesmarker. Med blommor kommer insekter och här finns gott om fjärilar, till exempel kattostvisslare och brunfläckig pärlemorfjäril. Nötkreatur betar i området, var därför varsam, speciellt om du har en hund som sällskap.

Vid medeltidens slut var området kring Romeleåsen fortfarande skog. Skogen höggs efterhand ner och man använde marken till bete. Byarna hade gemensam betesmark en bit ifrån byn kallad utmark eller fälad. Den långa sammanhängande perioden av betesmark gör att en speciell flora och fauna skapas. Många av de för trakten typiska växterna och svamparna är ovanliga i dagens jordbrukslandskap.

Dalbyböndernas jord fördelades mellan gårdarna vid enskiftet år 1822. Då tilldelades marken på 14 hektar som idag utgör naturreservatet till gård nummer 5 i Dalby. Stengärdena som omringar området sattes upp för att ange den nya gränsen. Under 1900-talet skedde det stora förändringar i jordbruket med bland annat införande av konstgödsel och ett intensivare brukande av markerna. Det gick färre djur och betade på fäladsmarkerna vilket medförde att många började växa igen.  Många andra fina betesmarker planterades med granskog.

Området har även kulturhistoriska värden i form av en banvall som genomskär fäladsmarken. Den tillhör järnvägen Dalby-Bjärsjölagård som drev persontrafik 1910-1955. Godstrafiken med framförallt pansarfordonstransporter till och från P7 och materiel till SJ:s kontaktledningsskola som fanns i Harlösa fortsatte fram till år 1983.

Det kommunala naturreservat Dalby fälad no 5 bildades 2007. Reservatet förvaltas av Tekniska förvaltningen, Lunds kommun.