Kaninlandet blåeldKaninlandet

Kaninlandet ligger i Torna Hällestad och utgörs av det öppna fältet mittemot idrottsplatsen Tornavallen. Det är lätt att sig hit via vägen från Dalby. Här finns promenad- och häststigar och platsen besöks ofta av förskolegrupper. Dessutom kan du sommartid se luftballonger ge sig upp härifrån!

Kaninlandet utgörs av ett gammalt grustag och ligger på sandiga marker. Som namnet antyder fanns det under en period gott om kaniner i området. Floran är speciell och på grund av detta är området även ett entomologiskt eldorado. Här finns ovanliga skalbaggar, flugor och fjärilar men framförallt är det ett av Sveriges artrikaste områden vad gäller bin. Över 45 olika solitära biarter har kunnat noteras.

Kaninlandet ligger på mager sandig jord och har under historien nyttjats för jordbruk med väldigt långa trädesperioder vilket leder till speciell flora. Härifrån togs sand till bygget av järnvägen Dalby – Bjärsjölagård och perrongen från den gamla stationen i Torna Hällestad finns kvar än idag.

Tack vare järnvägsbygge och att man började bryta grus på 1960-talet kunde den ovanliga vegetationen leva kvar. Kaninlandet hyser typiska sandmarksväxter som monke, hedblomster, puktörne, femfingerört, timjan, vitknavel och gul fetknopp.

Den artrika floran i området medför den stora mängden insekter med över 400 noterade arter. Här finns nämligen gott om blommor som producerar nektar och pollen – ett paradis för traktens alla biarter. Solitära bin bor inte i samhällen som honungsbin utan bor i egna hålor i marken. Vissa arter lägger sina ägg i andra bon och kallas därför gökbin. Snyltbin är en annan grupp bin. De lever på mat som andra bin samlat ihop.

Det här paradiset för växter och insekter är starkt beroende av att sandblottor får vara kvar. Utan slitage växer marken igen, andra växter tar över och insekterna kan inte anlägga bohål längre. Olika åtgärder, till exempel att man plöjer och gräver och det faktum att hästtramp sliter upp marken håller marken öppen.

Området förvaltas av Tekniska förvaltningen, Lunds kommun.